میخواهیم به پاسخ یک سوال اساسی در مورد افزایش قد بپردازیم اینکه برای افزایش قد کدام یک از موارد زیر بشتر تاثیر دارد؟

تغذیه

تغذیه در میزان قد افراد بسیار موثر است و باید حتما ویتامینها و مواد معدنی زیر در رژیم غذایی به اندازه کافی موجود باشد:

کلسیممنیزیمویتامین های گروه B+رویویتامین Dویتامین Cویتامین Kفسفرآرژنین

خواب

خواب منظم و کافی و نیز ورزش در ترشح هورمون رشد به صورت طبیعی تاثیرگذار هستند زیرا حدود 50 درصد ترشح هورمون رشد در هنگام خواب عمیق است و در حین ورزش ترشح هورمون رشد بیشتر می شود.

قرص

برای افزایش قد قرص های زیر معرفی شده اند که بسیار موثر و کارآمد هستند و ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن را تامین مینمایند

قرص افزایش قد ال آرژنین

قرص افزایش قد نچرال ولت

قرص افزایش قد نچرال بونتی